COT Report หรือ สถานะการถือครองสัญญา คืออะไร

0
2922

COT Report คือการรายงานสถานะการถือครองสัญญา Futures ของนักลงทุนในกลุ่มต่างๆ โดยถูกจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

Commercials = ผู้ที่ใช้สินค้าจริง (เส้นสีแดง) หมายถึง นักลงทุนที่ใกล้ชิดกับการผลิตสินค้าชนิดนั้น หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณสินค้าในตลาด ยกตัวอย่างเช่น สำหรับตลาดทองคำ Commercials นี้จะหมายถึงนักลงทุนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเหมืองทอง ผู้ค้าทองรูปพรรณ ส่วนตลาด Forex ก็จะหมายถึง ผู้นำเข้า/ส่งของสินค้า Importer/Exporter เป็นต้น
Large Speculators = นักลงทุนรายใหญ่ (เส้นสีเขียว) หมายถึง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทั่วไป แต่จะถูกจำแนกให้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ด้วยปริมาณเงินทุนที่มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป
Small Trader = นักลงทุนรายย่อย (เส้นสีฟ้า) หมายถึง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทั่วไป ที่มีปริมาณเงินทุนไม่ถึงระดับที่จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ได้